Winkelwagen Wijzig winkelwagen

Geen producten gevonden

Verder winkelen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Drinkhut B.V.

Inhoudsopgave

 

1.    Werkingssfeer 2

2.    Definities 3

3.    Aanbod 3

4.    Leeftijdsgrens 4

5.    Overeenkomst 5

6.    Prijzen 5

7.    Eigendomsvoorbehoud 6

8.    Conformiteit, reclames en emballages 6

9.    Levering en uitvoering 8

10.      Ontbindingen 9

11.      Betalingen 9

12.      Verplichtingen van de Wederpartij 10

13.      Aansprakelijkheid 11

14.      Overmacht 12

15.      Geschillenregeling 13

16.      Vrijwaring. 14

17.      Veiligheidsnormen gassen, cilinders, flessen en fusten 17

18.      Privacy 15

19.      Intellectuele eigendom 15

20.      Aanbiedingen en acties 15

21.      Wijziging voorwaarden 16

 


 

1.       Werkingssfeer


1.1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten die Drinkhut B.V. (hierna: Drinkhut) sluit of waarbij Drinkhut op enigerlei wijze bij betrokken is.

 

1.2.       Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen van zaken en/of diensten die Drinkhut door een derde laat uitvoeren c.q. leveren. De Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Drinkhut en de Wederpartij. De Wederpartij wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

 

1.3.       Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn nadrukkelijk niet van toepassing op aanbiedingen, opdrachten, offertes en overige overeenkomsten die Drinkhut sluit of waarbij Drinkhut op enigerlei wijze bij betrokken is.

 

1.4.       Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

 

1.5.       Indien Drinkhut bij een of meer overeenkomsten met de Wederpartij afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere overeenkomsten tussen Drinkhut en de Wederpartij.

 

1.6.       Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding.

 

1.7.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Drinkhut voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Drinkhut zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

1.8.       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

2.       Definities


2.1.       In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

·       Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen.

·       Partijen: Drinkhut en de Wederpartij(en) tezamen.

·       Drinkhut: Drinkhut B.V., geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68198531.

·       Wederpartij: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

·       Dag: kalenderdag.

·       Website: de website van Drinkhut, te weten www.drinkhutdranken.nl en drinkhut.nl.

·       Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Wederpartij producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Drinkhut worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Drinkhut.

·       Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

2.2.       Omdat het Drinkhut te allen tijde vrijstaat om derden in te schakelen die (een deel van) de overeengekomen diensten verrichten, dient er – voor zover dat niet expliciet is vermeld in deze Algemene Voorwaarden – onder de definitie Drinkhut tevens te worden verstaan de door Drinkhut ingeschakelde derden.

 

3.          Aanbod


3.1.       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

3.2.       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken.

 

3.3.       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

4.       Leeftijdsgrens


4.1.       Drinkhut verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Alvorens de website bezocht kan worden, vindt er een leeftijdsverificatie plaats. Wanneer de Wederpartij een bestelling wil plaatsen, kan leeftijdsverificatie onderdeel zijn van het bestelproces.

 

4.2.       De Wederpartij is verplicht deze leeftijdsverificatie naar waarheid in te vullen. Indien deze verificatie niet naar waarheid wordt ingevuld en er daarna eventueel een bestelling wordt geplaatst, is Drinkhut niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. Indien Drinkhut achter deze fraude komt, is de Wederpartij zelf verantwoordelijk voor de eventuele consequenties en kosten die hieruit voortvloeien. Drinkhut dan gerechtigd om het eventueel gecreëerde account op non-actief te zetten of zelfs te verwijderen. De Wederpartij vrijwaart Drinkhut voor alle schade die Drinkhut lijdt als gevolg van het niet naleven van de bepalingen in dit artikel door de Wederpartij.

 

4.3.       Bij de levering van de bestelling kan door de vervoerder te allen tijde om een legitimatiebewijs gevraagd worden, indien twijfel bestaat over de leeftijd van degene die de bestelling aanneemt. Deze leeftijdscontrole geldt in het bijzonder voor iedereen tot en met 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn: een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart en een geldig rijbewijs. Indien door de ontvangende partij niet aan de minimumleeftijd wordt voldaan is de vervoerder genoodzaakt om de bestelling retour te nemen, en derhalve niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat de ontvanger niet kon voldoen aan de leeftijdsvereiste regels, zullen annuleringskosten en administratiekosten ad € 125,- (zegge honderdvijfentwintig euro) in rekening worden gebracht.

 

5.       Overeenkomst
 

5.1.       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

5.2.       Met het bevestigen van de aankoop op de wordt door de Wederpartij een bindende bestelling ten aanzien van de artikelen in het winkelwagentje geplaatst. Indien de Wederpartij per e-mail een bestelling plaatst, dan zorgt een bevestiging van deze e-mail door Drinkhut voor een bindende bestelling.

 

5.3.       Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Drinkhut onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Drinkhut is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden. Een bindende koopovereenkomst komt met ontvangst van de bestelbevestiging tot stand.

 

5.4.       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Drinkhut passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving.

 

5.5.       Drinkhut kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Drinkhut op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5.6.       Drinkhut sluit aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het afnemen van haar producten in strijd met bestaande contractuele verplichtingen.

 

6.       Prijzen
 

6.1.       De actuele prijzen van de producten van Drinkhut zijn te vinden op de website en/of verstrekte prijs- en assortimentslijsten. Er worden afleveringskosten in rekening gebracht, afhankelijk van het aantal producten dat de Wederpartij bestelt. De afleveringskosten en eventuele bijkomende kosten zijn vermeld op de website en/of in de offerte, en/of in de opdrachtbevestiging en/of in de factuur. De prijzen op de website en/of offerte en/of de factuur zijn inclusief accijns, echter exclusief btw, exclusief bezorgkosten en exclusief statiegeld tenzij anders vermeld.

 

6.2.       Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de afleveringskosten en/of het totaalbedrag, kan de bestelprocedure worden afgebroken. Indien de bestelprocedure wordt voltooid, is de Wederpartij de totaalprijs inclusief afleveringskosten verschuldigd.

 

6.3.       Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Drinkhut gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

 

7.       Eigendomsvoorbehoud

 

7.1.       De eigendom van alle door Drinkhut aan de Wederpartij geleverde producten blijft bij Drinkhut zolang de Wederpartij de vorderingen van Drinkhut ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang de Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang de Wederpartij de vorderingen van Drinkhut wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Drinkhut is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van de Wederpartij, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van de Wederpartij te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van de Wederpartij.

 

7.2.       Het is de Wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. De Wederpartij is niet gerechtigd op de door Drinkhut geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.

 

7.3.       In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt de Wederpartij zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Drinkhut een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Drinkhut aan de Wederpartij in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Drinkhut, uit welken hoofde dan ook.

 

8.       Conformiteit, reclames en emballages
 

8.1.       Drinkhut staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

8.2.       Een door Drinkhut, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Drinkhut kan doen gelden indien Drinkhut is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

8.3.       Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Drinkhut, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Wederpartij bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

8.4.       De ontvangen goederen dienen door de Wederpartij direct op juistheid en defecten te worden gecontroleerd. Indien er onjuistheden of defecten worden geconstateerd, dient de Wederpartij direct contact op te nemen met Drinkhut via het telefoonnummer op de website of per e-mail.

 

8.5.       Reclames inzake zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij Drinkhut te worden gemeld. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Drinkhut slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat de Wederpartij in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Drinkhut zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Wederpartij geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.

 

8.6.       Indien de Wederpartij op één zending meer dan drie manco’s heeft, zal Drinkhut de manco’s alsnog kostenvrij binnen 72 uur na melding naleveren. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan Drinkhut door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook.

 

8.7.       Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. De Wederpartij heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden. 

 

8.8.       Indien Drinkhut van oordeel is dat een klacht gegrond is, is zij uitsluitend gehouden tot zo spoedig mogelijke nieuwe levering (vervanging of levering van het ontbrekende), zonder dat de Wederpartij aanspraak heeft op schadevergoeding. De Wederpartij zal de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van Drinkhut houden.

 

8.9.       Indien komt vast te staan dat de klacht van de Wederpartij ongegrond is, zal de Wederpartij de daarmee voor Drinkhut gepaard gaande kosten vergoeden aan Drinkhut. Deze vergoeding bedraagt minimaal 10% van de overeengekomen (koop)prijs, dan wel het bedrag van de hogere werkelijke kosten.

 

8.10.    Terugzending van geleverde goederen kan door de Wederpartij slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Drinkhut.

 

8.11.    Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Drinkhut. Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd

 

8.12.    Drinkhut is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

9.       Levering en uitvoering
 

9.1.       Drinkhut zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

9.2.       Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Drinkhut kenbaar heeft gemaakt.

 

9.3.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tijdens het transport bij Drinkhut. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat, op de Wederpartij over.

 

9.4.       Er wordt door Drinkhut naar gestreefd de levertermijnen en –tijdstippen te halen, maar zij kan de levermomenten niet garanderen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

 

9.5.       Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dient Drinkhut, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.

 

9.6.       Drinkhut behoudt het recht voor de aflevering van de goederen te wijzigen of deze helemaal niet af te leveren indien de afleverlocatie haar onveilig of risicovol lijkt, met betrekking tot eventuele te ontstane schade.

 

9.7.       De verzendkosten zijn variabel en variërend. De verzendkosten zullen altijd, duidelijk vooraf en en voordat de overeenkomst gesloten wordt, vermeld worden.

 

9.8.       Drinkhut streeft ernaar de bestelling zo spoedig mogelijk te verzenden nadat de betaling is ontvangen. Indien de artikelen op voorraad zijn, wordt de bestelling binnen vijf werkdagen verzonden. De bezorging wordt uitgevoerd door een extern post- of koeriersbedrijf. Rondom extra drukke periodes als feestdagen kunnen afwijkende levertijden gelden. Drinkhut is niet aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging of verkeerde aflevering door het post- of koeriersbedrijf.

 

9.9.       Levering geschiedt franco-huis binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Drinkhut is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van de Wederpartij niet worden geleverd volgens de overeengekomen data en tijden zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van de Wederpartij.

 

9.10.    (Transport)goederen, die te allen tijde eigendom blijven van Drinkhut dan wel de door Drinkhut ingeschakelde derde, dienen in hetzelfde aantal bij de eerst volgende levering klaar te staan om mee retour genomen te kunnen worden. De (transport)goederen dienen zo aangeleverd te worden dat ze de minst mogelijke ruimte innemen.

 

10.    Ontbindingen
 

10.1.    Indien de Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Drinkhut gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Drinkhut toekomende rechten.

 

10.2.    Indien de Wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Drinkhut nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Drinkhut voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

10.3.    Alle vorderingen van Drinkhut zijn terstond en geheel opeisbaar indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien de Wederpartij door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Drinkhut heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

11.    Betalingen
 

11.1.    Indien uitdrukkelijk schriftelijk niet anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

11.2.    Indien de betaling niet dienovereenkomstig heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Drinkhut op de Wederpartij, waaronder alle betalingsverplichtingen van de Wederpartij jegens Drinkhut, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is de Wederpartij dan gehouden de wettelijke rente, als bedoeld in artikel 6:119 BW, dan wel artikel 6:119a BW, dan wel artikel 6:119b BW, vermeerderd met 2% op jaarbasis te vergoeden, ingaande één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling.

 

11.3.    Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.

 

11.4.    Iedere betaling door de Wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente, en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Wederpartij in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.

 

11.5.    De Wederpartij is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die Drinkhut krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.

 

11.6.    Drinkhut is gerechtigd contante betaling te verlangen indien de Wedepartij in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van Drinkhut op de Wederpartij.

 

11.7.    Drinkhut is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat de Wederpartij op verzoek van Drinkhut zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Drinkhut gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan de Wederpartij zekerheid te verlangen.

 

11.8.    Het is niet mogelijk een bestelling, op welke wijze dan ook, te annuleren nadat de bestelling door Drinkhut is bevestigd en de Wederpartij een ontvangstbevestiging heeft gekregen op het door hem aangegeven e-mailadres.

 

11.9.    Indien teruggave van gelden aan de Wederpartij ontstaat, zal Drinkhut ernaar streven dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken aan de Wederpartij.

 

11.10. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Drinkhut te melden.

 

12.    Verplichtingen van de Wederpartij
 

12.1.    Elke Wederpartij is verplicht:

 

a.            Alle door Drinkhut in het verkeer gebrachte goederen uitsluitend te verhandelen in de originele, van Drinkhut afkomstige verpakkingen, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan en voor 
zover van toepassing, aan zijn afnemers voor de emballage gelijke bedragen aan statiegeld en/of vergoeding behandeling retouremballage in rekening te brengen respectievelijk bij terugontvangst te vergoeden als daarvoor in de prijscourant van Drinkhut voor het betreffende goed zijn vermeld;

 

b.            zich te onthouden van gedragingen die naam, merken, producten of emballage van de door Drinkhut geleverde goederen of het daarmee verbonden imago zouden kunnen schaden;

 

c.            alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van de bieren, overige dranken en overige goederen van Drinkhut, waartoe onder meer behoort het overdekt en vorstvrij opslaan van de geleverde goederen. Drinkhut is nimmer aansprakelijk voor gebreken van de van haar afkomstige goederen die te wijten zijn aan onjuiste of onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan door of vanwege de Wederpartij of door hem geleverde derden.

 

12.2.    De Wederpartij verleent aan Drinkhut en haar toeleverancier en/of producent onherroepelijk en onvoorwaardelijk machtiging de bij hem krachtens welke titel ook in gebruik zijnde terreinen, gebouwen, ruimte en dergelijke te betreden ter zake van inspectie van emballage, waaronder eveneens begrepen cilinders, zowel voor wat betreft de wijze van opslag als de gebruikswijze.

 

12.3.    De Wederpartij is verplicht Drinkhut onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als de Wederpartij door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. 

 

12.4.    Voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen is de Wederpartij verplicht aan Drinkhut een niet voor korting of compensatie vatbare boete te betalen van € 1.000,- (zegge duizend euro) per overtreding en van € 100,- (zegge honderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en in zodanig geval te aanvaarden dat Drinkhut het recht heeft (een) gesloten overeenkomst(en), te annuleren of ontbonden te verklaren en/of de Wederpartij van verdere levering van goederen uit te sluiten, alles met recht op schadevergoeding, onverminderd het recht van Drinkhut om alsnog nakoming te vorderen, al dan niet met schadevergoeding.

 

13.    Aansprakelijkheid


13.1.    Drinkhut aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover de Wederpartij door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van Drinkhut.

 

13.2.    De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.

 

13.3.    Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Drinkhut voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de Wederpartij Drinkhut tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

 

13.4.    Hoewel de website, offerte, factuur, of elk document met daarop product- en/of prijsinformatie, met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten als prijs, uiterlijk, allergenenvermelding, productinformatie, vervoerdersinformatie, alcoholpercentage of het volume niet juist zijn weergegeven of afgebeeld. In dat geval kan de Wederpartij geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Voor zover relevant gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken. Daarnaast zijn wijzigingen in prijs en/of assortiment en druk- en schrijffouten op de website, offerte, factuur, of elk document met daarop product- en/of prijsinformatie, voorbehouden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Drinkhut niet.

 

13.5.    De Wederpartij dient de aanwijzingen op de verpakking te lezen en waar nodig op te volgen.

 

13.6.    Drinkhut mag overeenkomstig de Nederlandse wetgeving geen alcohol verkopen aan personen jonger dan 18 jaar. Tijdens het bestelproces wordt hierop gecontroleerd. Drinkhut is echter niet aansprakelijk indien de Wederpartij de aangeschafte alcohol alsnog door personen jonger dan 18 jaar laat nuttigen.

 

13.7.    Met betrekking tot een symbool betreffende Uniforme Artikel Codering als bedoeld in de European Article Numbering Association (E.A.N.) regeling, is Drinkhut nimmer aansprakelijk, tenzij de voorschriften van de E.A.N, niet zijn opgevolgd.

 

13.8.    De aansprakelijkheid van Drinkhut gaat nooit verder dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit anderen hoofde, voornamelijk onrechtmatige daad.

 

13.9.    Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Drinkhut strekken ook ten gunste van de bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Drinkhut.

 

14.    Overmacht
 

14.1.    Drinkhut is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

14.2.    Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door de toeleveranciers van Drinkhut, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Drinkhut alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, geheel of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen tijdens het transport van en naar de Wederpartij, niet of niet tijdige levering van goederen door vervoerders van Drinkhut, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid/regelgeving, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van opdrachtnemer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, en het opleggen van heffingen of andersoortige overheidsmaatregelen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

14.3.    Drinkhut behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

 

14.4.    Overmacht ontheft Drinkhut van haar verplichting tot levering, zonder dat de Wederpartij enigerlei recht heeft op schadevergoeding van welke aard of hoe dan ook genoemd.

 

14.5.    Indien Drinkhut bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

14.6.    De Wederpartij is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel naar eigen beoordeling, om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

15.    Geschillenregeling
 

15.1.    Op overeenkomsten tussen Drinkhut en de Wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

15.2.    De rechter in de vestigingsplaats van Drinkhut is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Drinkhut het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

15.3.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


 

16.    Vrijwaring
 

16.1.    Door gebruik te maken van de website en/of het accepteren van een offerte of prijsaanbod vrijwaart de Wederpartij Drinkhut van alle aanspraken die verband houden met het niet naleven van deze voorwaarden door de Wederpartij.

 

16.2.    Drinkhut kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door Drinkhut ingeschakelde externe transporteurs, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur is toe te rekenen.

 

17.    Veiligheidsnormen gassen, cilinders, flessen en fusten

 

17.1.    De Wederpartij is strikt gehouden alle benodigde veiligheidsmaatregelen te nemen bij de bewaring en opslag, evenals bij het gebruik en/of verbruik van de door Drinkhut afgeleverde gassen, cilinders, flessen en/of fusten met toebehoren. De Wederpartij is mitsdien verplicht kennis te nemen van de door Drinkhut verstrekte veiligheidsinformatiebladen en andere veiligheidsaanwijzingen. De Wederpartij draagt bovendien zorg dat de in deze bladen vermelde informatie ter hand wordt gesteld aan de directe of indirecte gebruikers van de gassen, cilinders, flessen en/of fusten en toebehoren. Drinkhut is gehouden op eerste verzoek van de Wederpartij de veiligheidsbladen aan de Wederpartij ter beschikking te stellen. De Wederpartij zal te allen tijde instructies van Drinkhut in de ruimste zin des woords volgen.

 

17.2.    De Wederpartij zal Drinkhut in kennis stellen van eventuele onrechtmatige al dan niet frauduleuze gedragingen van derden, in het bijzonder fraude met de waarborgidentificatie. De waarborgidentificatie is eigendom van de toeleverancier van Drinkhut. Inlevering van enige cilinder zonder waarborgidentificatie leidt tot verval van aanspraak op eventuele waarborgsommen.

 

17.3.    De Wederpartij ziet er op toe dat alle bij hem in gebruik zijnde cilinders geruime tijd voor het verstrijken van de op de cilinder vermelde keuringstermijn en/of op aangeven van Drinkhut c.q. toeleverancier c.q. producent aangegeven tussentijdse inspectie- en controletermijnen, de cilinders tijdig aan Drinkhut worden geretourneerd. Alle kosten verbonden aan het niet voldoen door de Wederpartij aan het bepaalde in dit artikel, komen voor rekening en risico van Wederpartij.

 

17.4.    Door Drinkhut aan de Wederpartij geleverde cilinders mogen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend in Nederland worden gebruikt.


 

18.    Privacy
 

18.1.    De door de Wederpartij ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Wederpartij.

 

18.2.    Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de Wederpartij up-to-date te houden betreffende de zaken en diensten van Drinkhut. De verwerking van de gegevens van de Wederpartij zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Drinkhut deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

 

19.    Intellectuele eigendom
 

19.1.    De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van Drinkhut, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Drinkhut. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Drinkhut, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

 

19.2.    De Wederpartij en bezoekers van de website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Drinkhut geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

20.    Aanbiedingen en acties
 

20.1.    Aanbiedingsacties zijn van toepassing zolang de voorraad strekt en betreffen een strikte tijdsduur. De Wederpartij kan geen beroep doen op een aanbieding als het product van de aanbieding uitverkocht is of de aanbiedingstermijn verstreken is.

 

20.2.    Alle aanbiedingen van Drinkhut zijn vrijblijvend. Drinkhut behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

 

20.3.    Speciale actiecodes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die één keer per Wederpartij en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn te allen tijde te annuleren door Drinkhut. Uitleg over de actiecodes zijn op de website zichtbaar indien deze actief zijn.

 

21.    Wijziging voorwaarden
 

21.1.    Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Drinkhut.

 

21.2.    De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan, ook in het geval de Algemene Voorwaarden vertaald worden in een andere taal.

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen